آزمون سازی و ارزشیابی در فضای آموزش مجازی همواره از دغدغه های بسیاری از مراکز و نهادهای آموزشی محسوب می شود. از این رو، بنیاد بین المللی توسعه علوم و فناوری خوارزمی با همکاری انجمن علمی فناوری آموزشی ایران، رویداد فوق را برگزار می نمایند.

اختیاری است ولی برای دریافت لینک عبور یا موارد دیگر بهتر است وارد نمائید.

اختیاری

اختیاری

اختیاری