دکتر مرتضی امجدی، استاد دانشگاه هریوت وات بریتانیا، ابتدا روش های نگارش یک گزارش علمی حرفه ای را برای شما بازگو کرده و سپس از سرنوشت علمی خود از دانشگاه علم و صنعت تا کرسی دانشگاه هریوت، خاطرات خود را نقل می کند.

اختیاری است ولی برای دریافت لینک عبور یا موارد دیگر بهتر است وارد نمائید.

اختیاری

اختیاری

اختیاری