متقاضیان محترم، تعیین وقت نهایی با هماهنگی مشاور صورت می گیرد و فرم زیر صرفا جهت برنامه ریزی و هماهنگی تنظیم می شود. لازم به ذکر است که این فرم صرفا به دست مشاور رسیده و پنل صرفا توسط ایشان باز می شود. جهت هماهنگی نهایی با شما تماس گرفته می شود.

بنیاد خوارزمی