همکاری مشترک اتاق بازرگانی ایران سوئیس و بنیاد بین المللی خوارزمی: وبینار با موضوع بررسی راهبردهای جهانی توصیه شده به نهادها و کسب و کارها در خصوص بحران های جاری با تمرکز بر موضوع کرونا